Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Zahradnictví Petr Krhut platné od 1.8.2019

Kontaktní údaje prodávajícího

Zahradnictví Petr Krhut, sídlem Palkovice 303, 739 41, IČ: 09286691, DIČ: CZ8804115529,

č.účtu: 99745781/0100 vedený u KB


Email:
info@kvetinyfm.cz

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH). Poplatky za platbu či dopravu jsou také uvedeny včetně všech daní a jejich výše je vždy aktuální s vyjímkou zjevné chyby. Objednávka je vedena jako závazná ve chvíli její uhrazení. Fotografie uvedené na stránkách obchodu mohou být ilustrativní, jelikož se nabídka mění s ohledem na sezónu. Mohou se tedy lišit velikosti či barevné odstíny. Kupující si zakoupí zboží z vlastní iniciativy a prodávajícíc nenese žádnou zodpovědnost za případné zdravotní komplikace (alergie a další) kupujícího bez vyjímky.

Doručování zboží

Při uzavření objednávky s jejím uhrazení prodávající dodá zboží zákazníkovi v termínu uvedeném v objednávce (výběr je jedním z kroků objednávky). Kupující je povinen uvádět v objednávce správné doručovací údaje (včetně místa a jména+ kontaktu) na osobu, firmu či místo doručení zboží. Způsob doručení je rozdělen cenově a podle rozvozových lokalit, tudíž není možné zboží doručit do jiné lokality (pokud není telefonicky předem dohodnuto). V případě, že zboží (v našem případě řezané květiny a drobné zboží či doplňky), nikdo na smluveném místě a v dohodnutý čas od kurýra nepřevezme, bude zboží uloženo po dobu 24 hod. na prodejně prodávajícího. Po tomto termínu je zboží bráno jako převzato a zákazník již na něj nemá nárok a taktéž nemá nárok na vrácení peněz částečné a ani v plné výši. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží obdrží zákazník na e-mailovou adresu (potvrzení objednávky a informace o její změně a faktura). Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 10 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

Platba zboží

Zboží lze uhradit pouze dvěmi způsoby a to buď na prodejně předem (hotově či kartou) nebo platba kartou online přes platební bránu. Při objednávce zboží mimo EU, je platba možná pouze převodem a to s příplatkem 250Kč za převod.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může objednávku zrušit či z ní odstoupit kdykoliv, než provede platbu. V okamžiku provedení platby se začíná zboží chystat a je již použito (kytice vazba, podléha rychle zkáze atd.). Převzetí zboží může odmítnout, pokud najde vadu či kaz nebo nekompletní zásilku, ihned řeší s kurýrem na místě či po telefonu s objednatelem.

Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zkrácena v souladu se zákonem u zboží podléhajícího rychlé zkáze na 24 hod. a to v případě, že by zboží neodpovídalo objednávce.

Práva a povinností z vadného plnění

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit, při převzetí nárok na vrácení zboží či na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Kupující je povinen zdokumentovat a prokázat vzniklou vadu a to ve lhůtě 24 hodin od převzetí objednávky. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo telefonicky. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů, pokud se nedohodnou obě strany na jiném řešení (nové zboží apod.)

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že se nepodaří spotřebiteli spor vyřešit s prodávajícícm přímo, má možnost kromě podání žaloby k příslušnému soudu využít také proces pro mimosoudní řešení sporů v rámci České obchodní inspeke (tzv.ADR). Pravidla stanovená Českou obchodní ispekcí, která upravují postup pří mimosoudním řešení spotřebitelských sporů v souladu se zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou spotřebitelům k dispozici na adrese www.coi.cz. Bližší informace lze rovněž nalézt na internetových stránkách http://adr.coi.cz.

Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.kvetiny-fm.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujících. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a potvrzením objednávky dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek prodávajícího, byly zpracovány společností Zahradnictví Petr Krhut, Slezská 1081, Frýdek-Místek, 738 01, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ"), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "nařízení"), tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@kvetinyfm.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese.